Ngày 12/9/2018, Chánh Văn phòng Tổng cục Thủy lợi đã ký Quyết định số 194/QĐ-VPTC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu (25 máy vi tính để bàn, 02 máy vi tính xách tay, 11 máy in đen trắng và 01 máy fax), thuộc kế hoạch Mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2018 của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi,

Văn phòng Tổng cục Thủy lợi trân trọng thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu nêu trên như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu (25 máy vi tính để bàn, 02 máy vi tính xách tay, 11 máy in đen trắng và 01 máy fax).

2. Số thông báo mời chào hàng cạnh tranh: số 20180805420-00 ngày 02/8/2018 của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi.

3. Giá gói thầu: 518.700.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười tám triệu, bẩy trăm nghìn đồng).

4. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Tin học (TID). Địa chỉ: số 21/178 phố Thái Hà, Hà Nội.

5. Giá trúng thầu: 440.000.000 đồng  (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng.

8. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: số 194/QĐ-VPTC ngày 12/9/2018./.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article