Thông tin tuyển dụng

Tổng cục Thủy lợi sơ tuyển công chức năm 2017

Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức năm 2016 của Trung tâm Phòng tránh & Giảm nhẹ thiên tai

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển viên chức

Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai (Tổng cục Thủy lợi) công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức vào các vị trí làm việc tại Trung tâm.

Trung tâm Phòng tránh & GNTT điều chỉnh thời gian thi tuyển viên chức

Để chuẩn bị tốt hơn cho Kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2016, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai (Tổng cục Thủy lợi) điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi sang các ngày 14 – 15/01/2017 (thứ Bẩy và Chủ nhật).

Đính chính thông tin tuyển dụng viên chức

Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai trực thuộc Tổng cục Thủy lợi xin đính chính thời gian thi tuyển viên chức, năm 2016.

Trung tâm Phòng tránh và GNTT tuyển dụng viên chức (năm 2016)

Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai trực thuộc Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức tuyển dụng 06 (sáu) viên chức, thuộc chỉ tiêu biên chế được giao năm 2016. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2016 của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản

Vụ Quản lý Nguồn nước & NSNT (TCTL) tổ chức tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt – không qua thi tuyển, năm 2016

Văn phòng Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt – không qua thi tuyển, năm 2015

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu biên chế của Văn phòng Tổng cục Thủy lợi; Thực hiện ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 9038/BNN-TCCB ngày 03/11/2015 về việc tiếp nhận không qua thi tuyển công chức (trong đó có 03 vị trí tiếp nhận không qua thi tuyển - tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt thuộc chỉ tiêu biên chế của Văn phòng Tổng cục năm 2015).

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015 TRUNG TÂM PHÒNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI

Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai trực thuộc Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức tuyển dụng bổ sung 01 (một) viên chức thuộc chỉ tiêu biên chế năm 2015.
12