Do sơ suất trong khâu soạn thảo và phát hành văn bản tại Thông báo số 217/TB-HĐTD ngày 15/11/2016 của Trung tâm, ngày thi được thông báo là “02 ngày, T7, CN, ngày 17 và 18/01/2017”, nay xin đính chính lại là: “02 ngày, T7, CN, ngày 17 và 18/12/2016”.

 

       Chi tiết xem trong file kèm theo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article