Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu biên chế của Tổng cục Thủy lợi; Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề xuất nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 tại văn bản số 5338/BNN-TCCB ngày 28/6/2017 và số 6331/BNN-TCCB ngày 02/8/2017, Tổng cục Thủy lợi tổ chức tuyển dụng công chức năm 2017 với 10 vị trí tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt, không qua thi tuyển.

Các vị trí tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt như sau:

1. Chuyên viên Hợp tác quốc tế (Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế): Số lượng 02;

2. Chuyên viên Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo (Vụ Pháp chế, Thanh tra): Số lượng 01;

3. Chuyên viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi (Cục Quản lý công trình thủy lợi): Số lượng 03;

4. Kế toán viên (Văn phòng Cục Quản lý công trình thủy lợi): Số lượng 01;

5. Chuyên viên tổng hợp (Văn phòng Tổng cục): Số lượng 01;

6. Chuyên viên quản trị công sở (Văn phòng Tổng cục): Số lượng 01.

7. Chuyên viên quản lý cấp nước sinh hoạt nông thôn (Vụ Nguồn nước và nước sạch nông thôn): Số lượng 01.

Hình thức sơ tuyển: phỏng vấn.

Nội dung sơ tuyển: Mỗi ứng viên tham dự kỳ sơ tuyển cần vượt qua 03 bài kiểm tra chính và 01 câu hỏi tình huống: Bài kiểm tra về kiến thức, hiểu biết chung; bài kiểm tra về năng lực chuyên môn; bài kiểm tra ngoại ngữ và câu hỏi tình huống./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article