Ngày 01/3, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 282/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba ban hành kèm theo Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 07/7/2014.

       Vận hành duy trì dòng chảy sau đập An Khê và sông Hinh trong mùa lũ:

       Khi không tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, hồ An Khê phải xả nước liên tục về hạ du sông Ba với lưu lượng không nhỏ hơn 4m3/s hoặc theo yêu cầu cụ thể của UBND tỉnh Gia Lai.

       Định kỳ một tháng một lần, vận hành xả nước qua đập An Khê về hạ du sông Ba trong khoảng thời gian từ 4 - 6 giờ liên tục, với lưu lượng từ 20 m3/s - 30 m3/s theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai trên cơ sở nhu cầu thực tế vùng hạ du và mực nước thượng lưu hồ Ka Nak.

       Trong trường hợp có yêu cầu của UBND tỉnh Phú Yên, thì hồ sông Hinh phải thực hiện biện pháp xả nước về hạ du sông Hinh theo yêu cầu.

 

 

Hồ sông Hinh

 

       Vận hành duy trì dòng chảy sau đập An Khê và sông Hinh trong mùa cạn:

       Trường hợp hạ du sông Ba có nhu cầu sử dụng nước vượt mức quy định và mực nước thượng lưu hồ Ka Nak đang ở mức cao hơn quy định (theo quy trình vận hành) mà lượng nước xả từ hồ An Khê không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước phía hạ du, hồ An Khê phải xả nước về hạ du sông Ba theo yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai.

       Định kỳ một tháng một lần, vận hành xả nước qua đập An Khê về hạ du sông Ba trong khoảng thời gian từ 4 - 6 giờ liên tục, với lưu lượng từ 20 m3/s - 30 m3/s theo quyết định của UBND tỉnh Gia Lai trên cơ sở nhu cầu thực tế vùng hạ du và mực nước thượng lưu hồ Ka Nak.

       Trường hợp mực nước thượng lưu hồ Ka Nak đang ở mức cao hơn giá trị quy định, hồ An Khê vận hành xả nước qua phát điện về hạ du sông Kôn khi có yêu cầu của UBND tỉnh Bình Định.

       Trường hợp mực nước thượng lưu hồ Ka Nak đang ở mức thấp hơn hoặc dự báo trong quá trình xả nước, mực nước sẽ xuống thấp hơn giá trị quy định, giao UBND tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak lập kế hoạch, phương án điều tiết nước gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất trước khi chỉ đạo xả nước.

 

       Chi tiết xem Quyết định kèm theo!.    

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article