Ngày 28/7/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký, ban hành quyết định số 3188/QĐ-BNN-TCCB bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, kể từ ngày 18/8/2017;

Ngày 18/8/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã ký, ban hành 21 quyết định bổ nhiệm nhân sự chức danh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy lợi.

Tổng cục Thủy lợi xin trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh và chữ ký của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục để các đơn vị biết và liên hệ công tác.

Chi tiết Thông báo tải về tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article