Theo báo cáo số 73/BC-TCTL-ATĐ của Tổng cục Thủy lợi, tới 16 giờ ngày 07/11/2017, tình hình tích nước của các hồ chứa thủy lợi như sau:

Bắc Trung Bộ, trong tổng số 1.902 hồ có 38 hồ có cửa van, 1881 hồ có tràn tự do. Mực nước các hồ có cửa van đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT, trong đó tỉnh Quảng Trị thấp hơn 0,5-2 m. Hiện có 2 hồ đang vận hành xả lũ là hồ Thác Chuối (Quảng Bình) xả 10m3/s và hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) xả 710 m3/s. Các hồ có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc gần đầy nước.

Các tỉnh Nam Trung Bộ tổng số 501 hồ, trong số 67 hồ chứa có cửa van, 5 hồ đã đầy hoặc vượt MNDBT, các hồ còn lại mực nước còn thấp dưới MNDBT, 11 hồ đang xả lũ. Các hồ có tràn tự do đạt bình quân đạt 80 -100% dung tích thiết kế (tăng khoảng 20% so với ngày 3/11).

Các tỉnh Đông Nam Bộ hiện không có hồ nào đang xả lũ. Riêng Hồ Dầu Tiếng hiện tại mực nước hồ đạt +23,74m thấp hơn MNDBT 0,66m, dung tích hồ đạt 91%. Tổng cục chỉ đạo công ty thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa chủ động theo dõi mực nước hồ chứa và mực nước sông Sài Gòn tại Phú An, sẵn sàng xả lũ theo lệnh từ Ban chỉ huy PCTT & TKCN Thành phố Hồ Chí Minh.

Tây Nguyên có 1.130 hồ (24 hồ chứa có cửa van, 1.106 hồ chứa nhỏ). Dung tích các hồ có cửa van đạt 80-100% dung tích thiết kế (Tăng khoảng 5% so với ngày 3/11), các hồ cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT. Các hồ chứa có tràn tự do hầu hết mực nước còn thấp dưới MNDBT, không có hồ nào có nước vượt qua ngưỡng tràn.

Chi tiết Báo cáo tải về tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article