Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phân cấp cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Biên bản thẩm định số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 ngày 27/9/2017 và Biên bản thẩm định  ngày 17/8/2017 (nguồn vốn viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Ngày  07/11/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã ký, ban hành Quyết định số 159 /QĐ-TCTL-KHTC  về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 (không bao gồm số liệu quyết toán vốn đầu tư XDCB).

Chi tiết tải về tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article