Công khai, minh bạch Ngân sách nhà nước là điều kiện cần để nâng cao hiệu quả của NSNN và tăng cường khả năng giám sát của cộng đồng và giảm lãng phí, kém hiệu quả do sự tuỳ tiện, thiếu trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách gây ra.

Căn cứ các biên bản thẩm định số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2015, Tổng cục Thủy lợi công khai số liệu quyết toán niên độ ngân sách nhà nước vốn đầu tư XDCB năm 2017 như sau:

- Nội dung công khai: Số liệu quyết toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2016 (Thông báo 02/TB-TCTL-KHTC).

- Thời điểm công khai: Tháng 01/2018.

- Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại bảng tin Tổng cục Thủy lợi và trên website http://tongcucthuyloi.gov.vn

Căn cứ các quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (4 dự án nhóm B, 21 dự án nhóm C) của Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục công khai số liệu quyết toán các dự án hoàn thành năm 2017 thuộc nguồn ngân sách nhà nước Vốn đầu tư XDCB như sau:

- Nội dung công khai: Số liệu quyết toán vốn đầu tư phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (Thông báo 03/TB-TCTL-KHTC).

- Thời điểm công khai: Tháng 01/2018.

- Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại bảng tin Tổng cục Thủy lợi và trên website http://tongcucthuyloi.gov.vn./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article