Ngày 11/01, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ký, ban hành thông báo công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 vốn đầu tư XDCB phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và vốn đầu tư XDCB theo niên độ năm 2017.

Thông tin chi tiết mời xem tại: Thông báo 03/TB-TCTL-KHTC; Thông báo 04/TB-TCTL-KHTC./.

KHTC

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article