Căn cứ Quyết định số 1588/-BNN-TCCB ngày 09/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Phân cấp cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản của Bộ ng nghiệp Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho Tổng cục Thủy lợi các Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trực thuộc;

Ngày 05/4/2019, Tổng cục Thủy lợi công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Tổng cục tại Quyết định số 116/QĐ-TCTL-KHTC.

Chi tiết mời tải về Quyết định 116/QĐ-TCTL-KHTC./.

KHTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article