Từ ngày 6/5 đến 7/5/2019, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành cùng Đoàn công tác Tổng cục Thủy lợi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và các Ban Quản lý dự án huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Rẫy, Sa Thầy về triển khai thực hiện hợp phần cấp nước trong Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Chương trình) tại Kon Tum.


Đoàn công tác kiểm tra tại một số công trình cấp nước

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành đánh giá cao nỗ lực thực hiện Chương trình của tỉnh Kon Tum, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều việc triển khai để bảo đảm tiến độ của Chương trình như: họp Ban chỉ đạo để phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành; tăng cường giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện các hợp phần; rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình cấp nước trên cơ sở bảo đảm chỉ tiêu đấu nối cấp nước đã được phê duyệt, sớm gửi Tổng cục Thủy lợi để xem xét báo cáo lãnh đạo Bộ.  


Đoàn công tác đã kiểm tra tại một số công trình cấp nước

Đoàn công tác đã kiểm tra tại một số công trình cấp nước đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình và thực địa tại một số công trình trong danh mục đề xuất điều chỉnh, bổ sung tại văn bản số 811/UBND-NNTN ngày 11/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

NN

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article