Trong 02 ngày 18 và 20 tháng 9 năm 2019, tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội, Tổng cục Thủy lợi tổ chức Hội thảo tham vấn Đánh giá môi trường chiến lược của Chiến lược Thủy lợi Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2050 do Phó tổng cục trưởng Đỗ Văn Thành chủ trì.

 


 Hội thảo tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/9/2019
 
Tham dự hội thảo tham vấn có các đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp – PTNT (Vụ Khoa học công nghệ và môi, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam); đại diện Sở Nông nghiệp - PTNT và Sở Tài Nguyên - Môi trường một số tỉnh đại diện cho các vùng; cùng các chuyên gia về thủy lợi và môi trường.

Chiến lược Thủy lợi Việt Nam cung cấp định hướng phát triển ngành thủy lợi trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 tầm nhìn 2050, cung cấp các nguyên tắc, quan điểm, giải pháp mang tính chiến lược cho toàn ngành thủy lợi cũng như từng vùng kinh tế để đảm bảo phát triển thủy lợi đồng bộ, hiện đại và thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cho Chiến lược thủy lợi Việt Nam cung cấp các đánh giá về tác động môi trường chiến lược đến các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược phát triển các ngành có liên quan, xác định các vấn đề môi trường chính, mức độ tác động và các giải pháp giảm thiểu trong quá trình thực hiện Chiến lược Thủy lợi.

 
Qua hội thảo, các đại biểu đã tham gia góp ý cho cả hai nội dung dự thảo Chiến lược và báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, trong thời gian tới Tổng cục Thủy lợi sẽ tiếp tục hoàn thiện Chiến lược và chỉ đạo hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường Chiến lược để sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thủy lợi Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2050./.
 
NN 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article