Ngày 26/11/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Chiến lược thủy lợi Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài, Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Biến đổi khí hậu, các chuyên gia lĩnh vực môi trường, xây dựng, nước sạch, thủy lợi.

 
 
 

Tổng cục Thủy lợi báo cáo nội dung đánh giá môi trường chiến lược

         

Sau khi nghe đại diện Tổng cục Thủy lợi báo cáo nội dung đánh giá môi trường chiến lược của Chiến lược thủy lợi Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Hội đồng và phát biểu kết luận của Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã biểu quyết thông qua nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
 
Trong thời gian tới, trên cơ sở Biên bản Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược do cơ quan thường trực Hội đồng lập, Tổng cục Thủy lợi nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định./.
 
NN 
  
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article