Công điện về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ
 
 
Chi tiết Công điện tại đây: 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article