Ngày 18/8/2017, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 25/2017/QĐ -TTg, ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đã trao Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục, gồm: Vụ Kế hoạch Tài chính; Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế, Thanh tra; Vụ Xây dựng cơ bản; Vụ Nguồn nước và nước sạch nông thôn; Vụ An toàn đập; Văn phòng Tổng cục;  Cục Quản lý công trình thủy lợiTrung tâm Chính sách và kỹ thuật thủy lợi; và trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị.


Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh nhấn mạnh những cơ hội và thách thức của ngành thủy lợi trong thời gian tới; đề nghị thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần, trách nhiệm, xây dựng chương trình hành động cụ thể, quyết liệt, tổ chức thực hiện để đáp ứng yêu cầu về công tác phát triển thủy lợi phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.


Đồng thời mong muốn toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Tổng cục đoàn kết,  khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chính phủ và của Bộ giao cho Tổng cục.


Một số hình ảnh tại Hội nghị
 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article