Ngày 26/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp cùng UBND tỉnh Kom Tum tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Tới dự buổi lễ có ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, ông Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kom Tum và lãnh đạo các tỉnh trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên và một số doanh nghiệp.

Theo báo cáo tại hội nghị, Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra của thực tiễn và bám sát mục đích, nội dung, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 5/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình đã mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội bước đầu, góp phần thúc đẩy xây dựng NTM cả nước nói chung, trong đó có khu vực Tây Nguyên.

Tính đến tháng 10/2017 có 65/68 đề tài, dự án của toàn Chương trình và 33/35 nhiệm vụ của vùng Tây Nguyên đã hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở, đã và đang được nghiệm thu cấp Nhà nước. Bên cạnh đó, Chương trình đã giới thiệu vào sản xuất 146 quy trình, giải pháp công nghệ; xây dựng 131 mô hình ứng dụng KHCN vào sản xuất, 50 mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân theo chuỗi giá trị. Chương trình tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn được cho 500 cán bộ kỹ thuật địa phương và 5.500 lượt nông dân; có trên 5.000 hộ nông dân của gần 100 xã ở 40 tỉnh, thành phố tham gia Chương trình được hưởng lợi.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2016-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình tổng hợp của nhiều chương trình mục tiêu quốc gia khác nhau, bao quát hầu hết các mặt của đời sống nông thôn, gồm cả xây dựng hạ tầng, phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Có 3 nhóm tiêu chí rất cơ bản của nông thôn mới cần đạt được gồm: kinh tế và tổ chức sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; môi trường nông thôn và an toàn thực phẩm; an ninh nông thôn, đồng thời cần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Vì thế, Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 cần  bám sát nhu cầu cấp thiết để xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; định hướng rõ các nội dung cơ bản và tập trung nguồn lực để thực hiện.    

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước xác định rõ vị trí và tầm quan trọng của KHCN trong xây dựng nông nghiệp và nông thôn. Tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn xác định rõ “Phát triển KHCN phải trở thành khâu đột phá để phát triển nông nghiệp hiện đại và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn”.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016- 2020 với mục tiêu xây dựng một số mô hình NTM trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nâng cao nhận thức và trình độ ứng dụng KHCN của doanh nghiệp, người dân và các tổ chức kinh tế trong quá trình xây dựng NTM.

Do đó, việc ứng dụng KHCN phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp phục vụ xây dựng NTM ở vùng Tây Nguyên trong thời gian tới là rất cần thiết.

Nguồn: mard.gov.vnTrở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article