Thực hiện điểm a khoản 5 Điều 17 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn đập, bảo đảm an toàn vùng hạ du đập, hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng. 

Hội đồng có nhiệm vụ kiểm tra, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tư vấn về mức độ an toàn của đập, hồ chứa nước, phương án tích nước hồ chứa và giải pháp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đối với đập, hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và đập, hồ chứa thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ có liên quan đến 02 tỉnh trở lên.

Đây là một điểm mới của Luật Thủy lợi được cụ thể hóa tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

Mời tải về Quyết định 95/QLCT-ATĐ và Quyết định 4193/QĐ-BNN-TCTL

ATĐ

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article