Từ năm 2010 đến nay đã xảy ra 70 sự cố đập, hồ chứa thủy lợi, tập trung trong 3 năm: năm 2017 (23 hồ), 2018 (12 hồ), 2019 (11 hồ). Gần đây nhất, ngày 28/5/2020 đã xảy ra sự cố vỡ đập hồ Đầm Thìn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

   S c v đp gây hư hng công trình, ngp lt nh hưng đến tài sn, tính mng nhân dân vùng h du. Cc hin khong 1.200 h cha b hư hng, xung cp,  thiếu kh năng x chưa có kinh phí scha, nâng cp, trong đó,khong 200 h cha hư hng nghiêm trng, tim n nguy cơ mt an toàn.

   Thi  gian gn đây, biến đi  khí  hu gây ra mưa, lũ cc đoan, bt thưng nh hưng  nghiêm  trng đến  an  toàn đp, h cha thy  li. Theo  d báo ca Trung  tâm  D báo khí tưng  thy văn quc  gia, sng cơn bão  và áp  thp nhit đi (ATNĐ) hot đng trên khu vc Bin Đông và nh hưng trc tiếp đến đt lin nưc ta trong năm 2020 mc xp x so vi trung bình nhiu năm; kh năng xut hin khoảng 11-13 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khong 5-6 cơn nh ng trc tiếp đến đt lin, tp trung nhiu vào nhng tháng cui năm 2020.

   Trưc tình hình trên, B trưng B Nông nghip và Phát  trin  nông  thôn yêu cu Ch tch y ban nhân dân các tnh, thành ph có đp, h cha thy li trên đa bàn ch đo t chc theo dõi cht ch din biến, ch đng trin khai các gii pháp ng  phó  vi mưa, lũ cc đoan, bão, ATNĐ bo đm an toàn đp, h cha, tập trung mt s nhim v được ghi rõ tại Công điện số: 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 1/6/2020.

TCTL 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article