Ngày 28/12, Tổng cục Thủy lợi tổ chức đoàn công tác (Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Trung tâm Quốc gia Nước sạch & VSMTNT, Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi) làm việc với Sở Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị liên quan về công tác đầu tư, quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ cấp nước nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Đoàn công tác làm việc với Sở NN&PTNT, các đơn vị liên quan và doanh nghiệp CNNT tỉnh Hải Dương

Đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện mục tiêu cấp nước sạch nông thôn của tỉnh Hải Dương. Đây là tỉnh sớm chuyển sang cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa trong lĩnh vực cung cấp nước sạch nông thôn.

Đến nay, có 11 doanh nghiệp tư nhân tự huy động 100% vốn đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành hiệu quả 11 công trình cấp nước với công suất hơn 32.000m3/ngày đêm và 41 mạng đường ống, cấp nước 41 xã. Công ty Cổ phần nước sạch & VSNT quản lý, vận hành 24 công trình, cấp nước 42 xã (thuộc Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng - vay vốn ưu đãi WB: 400 tỷ đồng), kết quả sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, đã bắt đầu trả nợ WB từ năm 2011, bình quân trả nợ 13 tỷ đồng/năm. Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương quản lý, vận hành 02 công trình, cấp nước 69 xã. Doanh nghiệp, tư nhân tiếp nhận quản lý, khai thác và vận hành 36 công trình từ Chương trình MTQG nước sạch & VSMTNT, cấp nước 68 xã và đang tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng đường ống.


Thăm nhà máy nước doanh nghiệp tư nhân Nam Khương (xã Kim Đính, huyện Kim Thành)

Tổng số có 73 công trình cấp nước sạch tập trung đang hoạt động (với tổng công suất thiết kế 120.000m3/ngày đêm), trong đó: doanh nghiệp quản lý 67 công trình, hợp tác xã quản lý 06 công trình; giá nước sạch tại 47 trạm bán với giá lũy tiến từ 7.700-12.500 đồng/m3, 26 trạm bán với giá cố định từ 3.800-6.500 đồng/m3.

Kết quả đến hết năm 2017: Có 220/227 xã được cấp nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt QC 02/2009/BYT (chiếm 97% số xã nông thôn); 07/227 xã còn lại sử dụng nước tự chảy và giếng khoan hộ gia đình có chất lượng tốt (các xã này đã có chủ trương xây dựng công trình cấp nước sạch, trong đó có 01 xã đang thi xây dựng công trình); kết quả thực hiện mục tiêu ước đạt 100% số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 91% sử dụng nước đạt QC 02/2009/BYT./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE