1. Lệnh của Chủ tịch Nước số 06/2017/L-CTN ngày 29/6/2017;

       2. Giới thiệu về Luật Thủy lợi;

       3. Toàn văn Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14.

 

 

 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng Tổ soạn thảo Luật

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article