Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018, quy định về: điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi, phục vụ đa mục tiêu, đảo đảm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển bền vững kinh tế - xã hội. 

Luật Thủy lợi là văn bản pháp quy cơ bản và quan trọng nhất của Ngành. Để triển khai Luật đi vào cuộc sống, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mà trực tiếp là Tổng cục Thủy lợi xây dựng 03 Nghị định, 01 Thông tư và tham gia với Bộ Tài chính xây dựng 01 Nghị định, 02 Thông tư hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thủy lợi. Đây là khung pháp lý đầy đủ, khắc phục những bất cập hiện nay, bảo đảm công tác thuỷ lợi phát triển bền vững.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Thủy lợi cả trong và ngoài nước, Tổng cục Thủy lợi chủ trì thực hiện dịch toàn văn Luật Thủy lợi sang tiếng Anh.

Chi tiết bản dịch tải về tại đây./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE