Quyết định số 4406/QĐ-BNN-TCTL ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Chi tiết Quyết định tải về tại đây.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article