Quy trình vận hành hồ chứa

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai

Ngày 08/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 305/QĐ-TTg sửa đổi điểm a, Khoản 1, Điều 15 và Khoản 2, Điều 24 của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 24/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba

Ngày 01/3, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 282/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba ban hành kèm theo Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 07/7/2014

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai

Ngày 24 tháng 03 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, bao gồm các hồ, đập: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng, Phước Hòa, Đơn Dương, Đại Ninh, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đăk R’Tih, Đồng Nai 5, Trị An, Hàm Thuận, Đa Mi, Dầu Tiếng và đập dâng Tà Pao, kèm theo Quyết định số 471/QĐ-TTg. Quy trình này thay thế Quy trình đã ban hành kèm theo Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, bao gồm các hồ, đập: Tả Trạch, Hương Điền, Bình Điền, A Lưới và đập Thảo Long, kèm theo Quyết định số 2482/QĐ-TTg. Quy trình này thay thế Quy trình đã ban hành kèm theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả

Ngày 01 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, bao gồm các hồ: Bản Vẽ, Khe Bố và Chi Khê, kèm theo Quyết định số 2125/QĐ-TTg. Quy trình này thay thế Quy trình đã ban hành kèm theo Quyết định số 1337/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã

Ngày 05 tháng 11 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, bao gồm các hồ: Hủa Na và Cửa Đạt, kèm theo Quyết định số 1911/QĐ-TTg. Quy trình này thay thế Quy trình đã ban hành kèm theo Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh

Ngày 29 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh, bao gồm các hồ: Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn 5, Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh và Văn Phong, kèm theo Quyết định số 1841/QĐ-TTg

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc

Ngày 29 tháng 10 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc, bao gồm các hồ: Đakđrinh và Nước Trong, kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-TTg. Quy trình này thay thế Quy trình đã ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 1463/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2014

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Ngày 17 tháng 9 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, bao gồm các hồ: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-TTg

Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Ngày 07 tháng 9 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, bao gồm các hồ: A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A và Sông Bung 5, kèm theo Quyết định số 537/QĐ-TTg. Quy trình này thay thế Quy trình đã ban hành kèm theo Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 16 tháng 06 năm 2014.
12
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE