TT Tên quy chế công vụ Download (Tải về)
1 Quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý, sử dụng tài sản công do Văn phòng Tổng cục quản lý Tải về
2 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 376/QĐ-TCTL-VPTC ngày 05/9/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quản lý, sử dụng tài sản công do Văn phòng Tổng cục quản lý Tải về
3 Quy chế quy định quy trình trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử của Tổng cục Thủy lợi Tải về
4 Quy chế Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục Thủy lợi Tải về
5 Quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo và các đoàn thể của Tổng cục Thủy lợi Tải về
6 Quy chế Làm việc của Tổng cục Thủy lợi Tải về
7 Quy chế Văn hóa công sở của Tổng cục Thủy lợi Tải về
8 Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động, điều hành của Tổng cục Thủy lợi Tải về
9 Quy chế Tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản, thông tin của Tổng cục Thủy lợi Tải về
10 Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy lợi Tải về
11 Quy chế Quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Tổng cục Thủy lợi Tải về
12 Quy chế Quản lý, sử dụng xe ô tô công của Tổng cục Thủy lợi Tải về
13 Quy chế Chi tiêu nội bộ và Quản lý, sử dụng tài sản công do Văn phòng Tổng cục quản lý Tải về
14 Quy chế Làm việc của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
15 Quy chế Tiếp công dân của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
16 Quy chế Tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
17 Quy chế Quản lý văn bản đối ngoại của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
18 Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
19 Quy chế - Chế độ họp của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
20 Quy chế Phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nông nghiệp & PTNT Tải về
12
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE