Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Thủy lợi

Ngày 03/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 58/3014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE