Chiến lược phát triển ngành

Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 07/01/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 33/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Định hướng Chiến lược Phát triển thủy lợi Việt Nam

Ngày 09/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Định hướng Chiến lược phát triển thuỷ lợi Việt Nam (kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-TTg). Theo đó, Thủ tướng giao: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai: Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện định hướng Chiến lược; làm đầu mối quốc gia liên hệ với các tổ chức quốc tế; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, xác định rõ những nội dung cần ưu tiên, phân định nhiệm vụ cho các ngành và địa phương thực hiện; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện định hướng Chiến lược và định kỳ 5 năm sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị, trình Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh nội dung, giải pháp trong định hướng Chiến lược cho phù hợp. - Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của định hướng Chiến lược liên quan.

Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

Ngày 16/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 (kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TTg). Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương chủ trì tổ chức thực hiện Chiến lược; các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược liên quan đến Bộ, ngành, địa phương mình có hiệu quả...
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE