TCVN, Tiêu chuẩn ngành về thủy lợi

TCKT 04:2018/ TCTL

Tiêu chuẩn kỹ thuật Bảo trì Công trình thủy lợi

Danh mục Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thủy lợi

Theo thông báo số 1417/TB-BNN-KHCN ngày 15/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính đến tháng 01/2017 danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thủy lợi gồm 148 tiêu chuẩn.

Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật

TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE