Từ ngày 19 đến 20/3/2021 Tổng cục Thủy lợi tổ chức đoàn công tác làm việc về tình hình thực hiện công tác thủy lợi, an toàn đập, nước sạch nông thôn  và các nội dung liên quan đến hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, trưởng Đoàn do Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy lợi làm trưởng đoàn và đại diện các đơn vị: Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, Cục Quản lý công trình thủy lợi, Vụ An toàn đập, Vụ Xây dựng cơ bản, Vụ Nguồn nước và NSVSNT, Văn phòng Tổng cục. Phía địa phương có đại diện: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long – tỉnh Hà Giang; Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Chi Cục Thủy lợi; các Ban quản lý KTCTTL các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang.

Sáng ngày 19/3/2021 Đoàn làm việc với  Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Tuyên Quang. Đại diện Ông Nguyễn Công Hàm – Phó Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quản lý khai thác công trình thủy lợi, tiến độ thực hiện các dự án Sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước (Dự án WB8, hỗ trợ cấp bách), nước sạch vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hiện tại trên toàn tỉnh có tổng 2.877 đầu điểm công trình thủy lợi, có 403 công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất và cây trồng cạn, nuôi trồng thủy sản và cải tạo môi trường sinh thái.

Theo báo cáo hiện nay, toàn tỉnh có 142 Ban quản lý KTCTTL được phân cấp quản lý theo quy mô, phạm vi phục vụ tưới cho hệ thống công trình, trong đó: Cấp tỉnh có 01 Ban QLKTCTTL Tuyên Quang, cấp cơ sở có 141 Ban (03 Ban quản lý công trình liên xã và 138 Ban quản lý công trình xã, Hợp tác xã NLN), hiện đang tổ chức quản lý, khai thác và bảo vệ trên 2.800 công trình thủy lợi.

Về công tác nước sạch, hiện nay trên toàn tinh có tổng 392 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, trong đó: có 87 công trình hoạt động bền vững, tương đối bền vững; 55 công trình hoạt động bình thường; 95 công trình kém bền vững; 155 công trình không hoạt động. Tính hết năm 2020, ước tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90% (trong đó tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế ban hành đạt trên 60%).

Về công tác sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), từ năm 2018 đến nay đã tổ chức triển khai sữa chữa 14 hồ. Đã bàn giao đưa vào sử dụng 01 hồ chứa nước Ngòi Là 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, các hồ chứa còn lại hiện đang thi công đảm bảo đúng tiến độ.

 

Hình ảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tại Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang

Sáng ngày 20/3/2021 Đoàn làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang. Đại diện Lãnh đạo Sở Hà Giang báo cáo tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quản lý khai thác công trình thủy lợi, tiến độ thực hiện các dự án Sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước (Dự án WB8, hỗ trợ cấp bách), nước sạch vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hiện nay trên toàn tỉnh Hà Giang đã đầu tư và xây dựng 3.620 công trình thủy lợi bao gồm: 60 hồ chứa, 1990 đập dâng kiên cố và 1570 công trình tiểu thủy nông  (phai tạm, cọn, mó, mương nước) có 4.364 km kênh bao gồm kênh kiên cố và kênh đất, phục vụ nước tưới 36.681 ha lúa  phục vụ cho 02 vụ Xuân và mùa và các loại cây ăn quả, rau mầu, nuôi trồng thủy sản; cung cấp nước cho các ngành kinh tế và sinh hoạt của nhân dân góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Theo báo cáo hiện nay trên toàn tỉnh Hà Giang đã thành lập 565 tổ quản lý và 19 hợp tác xã thủy nông trực thuộc các xã, riêng các huyện Hoàng Su Phì, Bắc Mê, thành phố Hà Gang giao trực tiếp cho thôn, bản có công trình quản lý. Bộ máy tổ chức của các Ban quản lý KTCTTL và các tổ chức quản lý, HTX dùng nước được biên chế gọn nhẹ theo quy mô tưới của từng công trình, có đủ thành viên quản lý từ đầu mối, kênh chính, kênh nhánh đến kênh nội đồng, các thành viên trong Ban quản lý công trình đã được tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về quản lý khai thác và vận hành công trình.

Đối với Ban Quản lý KTCTTL trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý 335 công trình thủy lợi trên địa bàn 18 xã/thị trấn thuộc 3 huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và Quang Bình với diện tích tưới là 8.205,79ha. Kinh phí hoạt động bằng nguồn hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi do Trung ương hỗ trợ. Đối với cấp huyện gồm có 11 huyện (Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Xín Mần và TP. Hà Giang) trực tiếp quản lý khai thác 2.636 công trình thủy lợi với tổng diện tích tưới là 27.827,21 ha.

Về công tác quản lý an toàn hồ chứa, hiện nay trên toàn tỉnh có 60 hồ chứa có dung tích tưới từ 0,1 đến 4 triệu m3 nằm chủ yếu ở các huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Đồng Văn, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang. UBND tỉnh Hà Giang đã giao cho Ban Quản lý KTCTTL quản lý 26 hồ. Các hồ còn lại chủ yếu là hồ có quy mô nhỏ, hiện do UBND các xã trực tiếp quản lý nhưng chưa đảm bảo về năng lực. Công tác sửa chữa nâng cấp các hồ chứa từ năm  2017 đến này là 16 hồ trong đó từ dự án WB7 là 04 hồ, 10 hồ thuộc dự án WB8, và 2 hồ thuộc nguồn vốn sữa chữa cấp bách do Trung ương hỗ trợ kết hợp nguồn NS của Tỉnh. Các hồ chứa trên địa bàn tỉnh có dung tích nhỏ, nhiệm vụ chủ yếu là tích nước phục vụ cho công tác tưới và nuôi trồng thủy sản.

Về công tác nước sạch nông thôn: hiện đã có 51 công trình cấp nước cho cộng đồng dân cư với số hộ đấu nối theo dự án đã được duyệt là 12.637 hộ/11.300 đấu nối tăng 1.337 đấu nối. Công trình cấp nước và vệ sinh cho các trường học là 114 công trình, hiện đã có 98 công trình đã đưa vào sử dụng và 16 công trình dự kiến tháng 4/2021 đưa vào sử dụng. Đối với công trình vệ sinh nông thôn, năm 2020 đã thực hiện được 59/60 công trình vệ sinh Trạm Y tế, 35/35 xã “Vệ sinh an toàn”, hỗ trợ xây dựng nhà tiêu mới hộ gia đình tại 35 xã được 4.828/5.150 hộ, đạt 93,74% so với kế hoạch.

 

Hình ảnh buổi làm việc của Đoàn công tác tại Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Giang

Sau khi nghe đại điện phía các địa phương báo cáo, Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đề nghị các Sở trong thời gian tới khẩn trương Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh. Triển khai rà soát, đánh giá các công trình thủy lợi, đề xuất các giải pháp để thực hiện và gửi về cho Tổng cục Thủy lợi để tổng hợp, báo cáo Bộ, Chính phủ xem xét. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước (Dự án WB8, hỗ trợ cấp bách) đảm bảo đúng tiến độ. Phối hợp với Tổng cục Thủy lợi tiếp tục nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng và duyệt phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và nghiên cứu áp dụng triển khai việc quản lý, sử dụng khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phù hợp với nội dung quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn hiệu quả, nhất là các công trình nươc sạch sau đầu tư.

 

Hình ảnh Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang - ông Hoàng Gia Long tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác

Đối với các ý kiến của các thành viên Đoàn công tác tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đã tiếp thu và đề nghị Sở Nông nghiệp tỉnh nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong thời gian tới.

VPTC

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
TIỆN ÍCH
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
LIÊN KẾT WEBSITE