Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Nghị định Quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ của nhà nước trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
TCKT: Tiêu chí quy cách, chất lượng sản phẩm dịch vụ thủy lợi và tiêu chuẩn xác định các biện pháp tưới tiêu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quy trình vận hành hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quy trình vận hành Hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Hướng dẫn xác định giá quy ước Tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Chiến lược quốc gia về cấp nước và vệ sinh nông thôn đến 2030 và tầm nhìn đến 2045 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo TCVN 9142:2020 - CTTL - TB tưới, tiêu nước - Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo TCVN 9141:2020 - CTTL - TB tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và & cơ khí Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo TCVN - 4118; 2020 "Công trình thủy lợi hệ thống tưới tiêu- yêu cầu thiết kế" Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia "Công trình thủy lợi - Yêu cầu về quan trắc, giám sát và dự báo chất lượng nước" Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia "Công trình thủy lợi - Trạm bơm tưới tiêu nước - Yêu cầu thiết kế" Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia "Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế" Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo: Tiêu chuẩn quốc gia "Công trình thủy lợi - Máy bơm nước - Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu" Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo: Tiêu chuẩn quốc gia "Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng trạm bơm điện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia: Công trình thủy lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Đề án tăng cường bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo 07 Sổ tay Quản lý khai thác công trình thủy lợi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai; Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Đê điều Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng phục vụ tái cơ cấu ngành thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ TCTL Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo 03 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Phòng, chống thiên tai; Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Đê điều Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo: Tiêu chuẩn Quốc gia "Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn đập" Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Đánh giá hiệu quả công trình thủy lợi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Kết quả pháp điển đề mục Đê điều Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Xin ý kiến góp ý hoàn thiện Tiêu chuẩn cơ sở: “Công trình thủy lợi – Đánh giá an toàn đập” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo : khuôn mẫu báo cáo kế hoạch của tiểu ngành/lĩnh vực dành cho các tổng cục/cục/vụ thuộc Bộ Nông Nghiệp và PTNT Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo : khuôn mẫu báo cáo kế hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi-15) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi-13) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi-12) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và lực lượng vũ trang Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo chiến lược phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2012- 2020 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, hải đảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách dạy nghề đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý